Ak ste dočítali až sem, znamená to, že máte skutočne záujem zmeniť svoju budúcnosť. Každý krok je súčasťou triediaceho procesu, ktorý nám ukazuje, že to myslíte skutočne vážne. Fakty sú veľmi dôležité a tak Váš ďalší krok Vás prevedie všetkými faktami a umožní Vám urobiť rozhodnutie na základe kvalitných informácií.

Nepotrebujete žiadne zvláštne nadanie, talent alebo schopnosti. Potrebujete iba túžbu zmeniť Vaše podmienky a ochotu pracovať. A možno tú najdôležitejšiu vec - odvahu začať niečo nové!

Náš systém je vytvorený tak, aby bol Váš obchod riadený z domu veľmi úspešný a ziskový. Na druhú stranu je veľmi jednoduchý na obsluhu, riadenie a tiež na naučenie.

Ako prebieha výberový proces

Odoslaním elektronického dotazníku bude Vaša žiadosť zaradená do prvého stupňa procesu. O výsledku Vás budeme informovať na Vašu emailovú adresu v nasledujúcich 3 pracovných dňoch. V prípade, že budete vybraná/ý ako vhodný kandidát, tak je nutné na tento email behom 2 dní zareagovať, inak bude uprednostnený iný kandidát.

DOTAZNÍK PRE UCHÁDZAČOV:

přejít k odeslání dotazníku

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SPRÁVCE: Václav Zvěřina Ing., Ing. Václav Zvěřina, SNP 680/77, Trenčianske Teplice, 91451 (dále jen jako „Já“ či „Správce“)

 1. Udělením souhlasu níže v tomto formuláři, jakožto klient, dávám svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů Správci, v rozsahu dále specifikovaných osobních údajů poskytnutých za vymezeným účelem. Současně s tímto stvrzuji, že rozsah předaných osobních údajů a jejich zpracování je pro mě dostatečně jednoznačný, konkrétní, srozumitelný a jazykově přístupný.

  Osobní údaje (resp. jeho druh) Účel jejich zpracování
  Jméno, příjmení Marketing - zasílání Newsletteru
  Emailová adresa Marketing – zasílání Newsletteru
  Telefonní číslo Marketing - oslovení klienta s nabídkou služeb
  Věk/ dosavadní pracovní zkušenosti Marketing – oslovení klienta s vhodnou nabídkou.
 2. Výše uvedené osobní údaje tvoří vždy k danému účelu jeden provázaný funkční celek, který je nutný pro definovaný účel zpracování.
 3. Souhlas uděluji v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) a článkem 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále pouze jako „GDPR“).
 4. Beru na vědomí, že plnění smluvního vztahu mezi mnou a Správcem není podmíněno udělením tohoto souhlasu.
 5. Jsem tímto informován, že seznam dalších osob, kterým budou případně moje osobní údaje podle tohoto souhlasu předány, naleznu v platných Zásadách zpracování, které jsou na internetových stránkách www.podnikajzdomu.sk/zvjsem informován o tom, že tyto Zásady mohou být předmětem změny, a budu průběžně kontrolovat výše uvedený odkaz. Touto osobou je především můj obchodní partner, společnost Business Support s.r.o. místem podnikání: Brno, Žebětín, Fojtíkova 861/14, PSČ: 641 00, IČO: 282 90 658, DIČ: CZ282 90 658, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58986.
 6. Jsem seznámen s tím, že tento souhlas můžu kdykoliv odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním.
 7. Pro odvolání souhlasu je možné napsat na emailovou adresu zverina@mail.t-com.sk. Dále jsem seznámen s tím, že udělený souhlas lze odvolat kliknutím na odkaz „Odhlásit Newsletter“ zaslaný v každé emailové zprávě, kterou mi bude zaslán Newsletter.
 8. Jsem seznámen s tím, že mám nárok na jistá práva plynoucí z udělení tohoto souhlasu, mezi ty se řadí:
  1. právo na přístup k osobním údajům,
  2. právo na opravu, resp. doplnění,
  3. právo na výmaz,
  4. právo na omezení zpracování,
  5. právo na přenositelnost údajů, a
  6. právo vznést námitku.
 9. Jsem seznámen s tím, že právo na výmaz (být zapomenut) představuje povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  2. subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
  3. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
  4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
  5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
  6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR.
 10. Jsem seznámen s tím, že pokud nedojde k naplnění alespoň jedné z podmínek stanovených v odstavci 9 písm. a) až f) není možné moje osobní údaje vymazat.
 11. Jsem seznámen s tím, že osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování.
 12. Jsem seznámen s tím, že osobní údaje nebudou předány mimo území EU.
 13. Jsem seznámen s tím, že osobní údaje budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 10 let.
 14. Jsem seznámen s tím, že v případě jakýchkoliv dotazů se mohu obrátit na adresu zverina@mail.t-com.sk
 15. Jsem seznámen s tím, že činnost Správce podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské Unie.
 16. Jsem seznámen s tím, že pokud nabydu dojmu, že jakékoliv zpracování činí Správce v rozporu se zákonem, mám právo podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.
 17. Ano, souhlasím s oslovováním s nabídkou služeb/odebíráním bezplatného Newsletteru, který mě bude informovat o aktuálních nabídkách a se zpracováváním mých osobních údajů. Seznámil/a jsem se s důležitými informacemi v Zásadách ochrany osobních údajů.

Zobrazit celý text Souhlasu se zpracováním osobních údajů

Zaškrtněte prosím "Souhlas se zpracováním osobních údajů".


Zaslaním tohto dotazníku
 • potvrdzujem správnosť všetkých vyššie uvedených informácií a ďalších potrebných informácií, ktoré môžu byť dôležité pri rozhodovaní o vhodnosti môjho pozvania do ďalšieho kola výberového konania
 • potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie sú pravdivé
 • uvedomujem si, že nepravdivé a nepresné informácie môžu byť dôvodom na vyradenie mojej žiadosti

Takmer každý si je dnes vedomý akú má expanziu internet po celom svete a budúcnosť, ktorá je ešte oveľa väčšia. Nezabudnite, že úspešní ľudia robia to, čo neúspešní robiť nechcú, preto vybočte zo stereotypu a pozrite sa na smer, ktorý Vám dá nové možnosti.

Top