Informácie o poskytovateľovi, ochrana osobných údajov

Informácie o poskytovateľovi a prevádzkovateľovi:

Ochrana osobných údajov.

 1. Ponuka spolupráce s našou spoločnosťou prostredníctvom internetových stránok www.podnikajzdomu.sk je podmienená zo strany Prevádzkovateľa poskytnutím Vašich osobných údajov meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, informácie o vzdelaní a pracovných skúsenostiach. Pokiaľ tieto Vaše údaje Prevádzkovateľovi poskytnete, ten s nimi s Vaším súhlasom bude nakladať v súlade s ustanovením zákona č. 428/2002 Z. z v platnom znení a v súlade s ďalšími platnými zákonmi Slovenskej republiky, ktoré túto oblasť upravujú. Záujemca súhlasí so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ v oblasti svojich predmetov činností spolupracuje s ďalšími spoločnosťami a ďalšími osobami. Tieto subjekty, pokiaľ sú k tomu oprávnené môžu nakladať s osobnými údajmi Užívateľa, pričom s týmito informáciami môžu nakladať a spracovávať ich jedine pri plnení svojich povinností a nesmú ich použiť k iným účelom. Tieto subjekty nebudú žiadne osobné údaje Užívateľa prechovávať ani evidovať. Budú mať k nim jedine prístup v systéme Prevádzkovateľa a to len v rámci vzájomnej spolupráce.
 3. Prevádzkovateľ nepredáva, neprevádza a neposkytuje osobné údaje Užívateľa tretím osobám. Tretím osobám ich môže Prevádzkovateľ poskytnúť jedine s predchádzajúcim súhlasom Užívateľa s výnimkou oficiálnych žiadostí Polície SR a orgánov štátnej správy oprávnených k vyžiadaniu daných informácií podľa zákona.
 4. Osobné údaje sú spracovávané po dobu neurčitú. Pokiaľ sa užívateľ obráti na Prevádzkovateľa so žiadosťou o poskytnutie informácií o spracovaní jeho osobných údajov, je prevádzkovateľ povinný mu túto informáciu poskytnúť. Za túto činnosť má Prevádzkovateľ právo požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
 5. Užívateľovi sa po vypísaní svojich osobných údajov do formuláru Prevádzkovateľa zobrazí rekapitulácia jeho údajov, kde bude link
  • a) na vymazanie alebo upravenie týchto údajov zo systému Prevádzkovateľa,
  • b) na uskutočnenie rekapitulácie a odoslanie emailom a
  • c) vytlačenie.
  Link na odvolanie súhlasu a vymazanie osobných údajov Užívateľa má užívateľ v každej emailovej správe Prevádzkovateľa. Užívateľ má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, taktiež i ďalšie práva podľa § 20 a násled. citovaného zákona. Svoj súhlas máte právo kedykoľvek písomne odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Poskytovateľa admin@beincharge.net, alebo na vyššie uvedenú poštovú adresu Poskytovateľa. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Užívateľom Poskytovateľovi a údaje budú následne vymazané.

Informácie o poskytovateľovi

Andrea Satmarová, Rybárska 42, Sliač, 96231, pracujtesnami@gmail.com

Top